karnaval

Het karnavalgebuire en de Boere

Fe leiverde in e vrugger leeve, zoelank is ’t gelein, 2 prinse af.

  • In 1978: Prins Eddy I – Vandersmissen
  • In 1979: Prins Willy I – Bollingh

Dà wore toch wòl zwoor tijde, mà toen was de kondiésse nog goed en àn fe nè voul sloop noeëdig, mà wòl vroulie dèè serjuis teige ne stoeët kóste want fe woore nè dek taas.
Fe duin joore mie bè Prinsezittinge en goenke mie in de stoet. Fe mokte stoem, goeij, soms spesjoal woagels en dà mieëstal op1 nacht ( een brug te ver lie naa nog in de erinnering van voul minse). Fe goeijde bè djààn en legùmme, bè èir (joa, òate) en fe bespoute de minse bè kaat wotter, en lache, allei…feelings toch.
Mà de liste joor gon fe op Karnavalmoondag ‘s mùrges optreen in de Key tot ’s noenes en dan zakke fe al speilen

d af nò de merrek, of tot moe fe geroake.

willy prins bew
eddy 1978