istorik

Wèè ’t allemool begóst is

Fe zen óntstòn in 1969, in café “den Engel”, uiver ’t monement in de Stoapelstroot ( dà se binnekót gon erzette )

Dà was toen de fel gefrékanteirde kafèi van Johnny “de Boat” Libens.

Fe woore toen nog allemool joeng gàskes, van rond de 20 joor en jóénger en fe droenke oos reigelmootig poepeloere zoat. De cafei was gedecoreird bè àà, tot op den drood versleite mezikinstremente en dà was dan natùrlek plezant van doo ewa op te blooze en te oùn, rónd het monement te màrsjeire en lawijt te moake totàs de polisse kwàmpe.

Oze – en dàs egt né wóór- noam van ‘zoate harmonie’ was gemokt. Fe woode gebrandmerkt as moeijleke kadeis.

Fe luute het nè on oos àt koume en woun miedoen bè karneval. Ne noam was gaa gekouze, want
Johnny zei
teige iederieën van oos “Boerejoeng”. Dus fe eide oos “de Boereblooskapel” en loater kóde fe dà af tot “Boerebloos” en Boat veruisde nò de “Vogelstruys en fé og.

Fe spèlde mieër en mieër, mà dovuir nè beter en beter, og op fieëskes, as fanfare vùr de Róód van Elf, begelèiding van burgemieësters en gevólg, en og zoemar às ’t in oos opkwam.

be boat groep boat fons jong