ieëste post van de boere

Wil dje bè de Boerebloos koume, moug dje ginne mezik koene, want in 't verleide ebbe fe serjuize minse moete weigere. Dje moet wol e papirke ebbe van oere partner dà dje mougt koume. Doonoo, in 't geëim is doo nog een test vùr te zien of dje wol nen…